Dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ                                                           
2006 – magister filologii polskiej (Językowy obraz Karpat polskich zawarty w mikrotoponimii Gorców) – Wydział Polonistyki UJ, promotor: dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. UJ
2014 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Konceptualizacja przestrzeni górskiej na przykładzie polskiego nazewnictwa Tatr) – Wydział Polonistyki UJ, promotor: dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. UJ
2006–2019 – nauczycielka w szkołach: podstawowej, gimnazjum i liceum (Zakopane)
Obszary badawcze: toponimia, oronimia, etnolingwistyka, słownictwo gwarowe i ogólnopolskie, kultura i etyka języka, dydaktyka gramatyki języka polskiego – historycznej i współczesnej.
Działalność dydaktyczna: w roku akademickim 2021/2022 prowadzi ćwiczenia z kultury języka, gramatyki historycznej języka polskiego, gramatyki języka polskiego w dydaktyce szkolnej oraz kultury i etyki języka w dyskursie szkolnym.
Działalność kulturalna i popularyzatorska: współtwórczyni Powiatowego Konkursu Wiedzy o Języku dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego, prowadząca wykłady dotyczące toponimii Karpat i literatury górskiej (SKPG w Krakowie oraz KPT im. M. Sieczki w Krakowie), autorka i korektorka tekstów publikowanych w „Gazecie Górskiej” oraz oficjalnym portalu Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl); prowadząca spotkania autorskie podczas Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, Spotkań z Filmem Górskim w Zakopanem, Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju), uczestniczka projektu Jemy borówki na polu, czyli wakacyjne spotkania z językiem polskim, przewodniczka po Zakopanem (TVP 3 Kraków).
Członkostwo: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Polskie Towarzystwo Onomastyczne, Kapituła Literackiej Nagrody Zakopanego, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Krakowie, Koło Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie, Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im. K. Bachledy w Zakopanem, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
Pełnione funkcje: Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Filologia polska nauczycielska
Nagrody: I miejsce w Konkursie im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej (2016).
Wybrane publikacje:
2021, Wyrażenia potoczne i wulgarne jako składniki polszczyzny tekstów zamieszczonych na wybranych blogach o tematyce podróżniczej (górskiej), [w:] E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki, Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kraków, s. 346–356.
2020, Nazewnictwo Tatr Wysokich. Konceptualizacja przestrzeni górskiej, Kraków.
2019, Gwarowe i niegwarowe podstawy współczesnych toponimów tatrzańskich [w:] Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, pod red. R. Przybylskiej, M. Raka, A. Kwaśnickiej-Janowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 391–397.
2012, Hydronimy polskiej części Tatr Wysokich w interpretacji semantyczno-motywacyjnej [w:] Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa, pod red. M. Pachowicz i K. Choińskiej, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów, s. 141–148.
2010, Językowy obraz Karpat polskich zawarty w mikrotoponimii Gorców, „Onomastica” LIV, s. 121–138.