O nas

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Janina Labocha, która w  2002 roku przejęła Katedrę WJP po odchodzącej wówczas na emeryturę prof. dr hab. Zofii Kurzowej.

W Katedrze WJP pracuje obecnie 9 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 2 profesorów zwyczajnych (Janina Labocha, Władysław Śliwiński); 1 profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym (Bronisława Ligara);

2 profesorów UJ (Mirosława Mycawka, Kinga Tutak), 2 adiunktów (Beata Ziajka, Tomasz Kurdyła) oraz 2 asystentów (Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Ewa Kubusiak).

Pracownicy Katedry WJP prowadzą seminaria doktoranckie, magisterskie i licencjackie, wykłady i ćwiczenia z teorii i historii języka oraz gramatyki historycznej, ćwiczenia z gramatyki opisowej, kultury języka oraz gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej.

Badania naukowe  i publikacje pracowników Katedry WJP oraz doktorantów należących do Katedry są związane z pięcioma dziedzinami językoznawczymi:

1. Gramatyka, semantyka i słownictwo współczesnej polszczyzny na tle uwarunkowań różnymi procesami komunikacyjnymi oraz nowymi tendencjami rozwojowymi; zagadnienie kształtowania się odmian językowych na tle rozwoju komunikacji językowej (naukowej, specjalistycznej, medialnej oraz potocznej).

2. Tekst, jego struktura i spójność  oraz funkcjonowanie w procesie komunikacji językowej; zagadnienia stylu i języka artystycznego na tle typów i gatunków tekstów.

3. Historia języka polskiego zagadnienia kontaktów polszczyzny z innymi językami w przeszłości i współcześnie.

4. Historia polskiego językoznawstwa.

5. Nauczanie języka polskiego jako obcego; problemy glottodydaktyki z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.

Kształcenie młodej kadry obejmuje opiekę naukową nad doktorantami. Prof. dr hab. Janina Labocha sprawuje opiekę nad dwiema doktorantkami, prof. dr hab. Władysław Śliwiński ma dwie doktorantki, prof. dr hab. Bronisława Ligara opiekuje się sześcioma doktorantkami, dr hab. Mirosława Mycawka ma czworo doktorantów, dr hab. Kinga Tutak - jednego doktoranta.