Dr Tomasz Kurdyła

Adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ

2002 - magister filologii polskiej

2010 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie mówionej mieszkańców Podkarpacia - na przykładzie Jaślisk i wsi okolicznych)

2002–2013 – pracownik naukowy PWSZ w Krośnie, w latach 2010–2013 także PWSZ w Tarnowie

2013 – zatrudniony w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego

Obszary badawcze: słowotwórstwo gwarowe i ogólnopolskie, nazewnictwo gwarowe, semantyka leksykalna, kolokacja leksykalna, funkcje języka.

Działalność dydaktyczna w ostatnich latach: gramatyka historyczna, historia języka, kultura języka, warsztaty sprawności językowej.

Członkostwo: Komisja Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, współpracownik Komisji Dialektologicznej KJ PAN; członek redakcji półrocznika „LingVaria” i jego sekretarz.

Najważniejsze publikacje:

Funkcje formantów rzeczownikowych w polszczyźnie ludowej (na przykładzie trzech wsi podkarpackich), Biblioteka „LingVariów", t. 12, Kraków 2011

Jeszcze o derywatach tautologicznych, „LingVaria” VI, nr 1 (11), 2011, s. 85–92

Język ludowy a inne odmiany polszczyzny (uwagi teoretyczne), [w:] K. Sikora, M. Rak (red.), Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia. Materiały konferencji naukowej „Gwara i tekst" Kraków, 27–28 września 2013 r., Biblioteka „LingVariów”, t. 17, Kraków 2014, s. 65–79

Pragmatyka w klasyfikacji słowotwórczej rzeczownika, „LingVaria” X, nr 1 (19), 2015, s. 59–77

Najważniejsza funkcja „języka”? Uwagi o funkcji fatycznej i fatyczności języka, „Biuletyn PTJ” LXXI, 2015, s. 59–70

 

PUBLIKACJE >>