Dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ

adiunkt z habilitacją w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ

1992 - magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym UJ)

1997 - magister filologii polskiej (Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UJ)

2002 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Funkcjonowanie leksykalnych nieczasownikowych wykładników modalności epistemicznej w tekstach autobiograficznych)

2014 - doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII wieku: grafia i interpunkcja)

Kształcenie studentów: wypromowanie ponad 70 licencjatów i magistrów; opieka nad studentami w ramach ITS; 2014 – juror w Konkursie na najlepszą pracę magisterską im. Czesława Zgorzelskiego

Pola badawcze: gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, semantyka językowa, pragmalingwistyka, lingwistyka tekstu (dawnego i współczesnego), interpunkcja retoryczno-intonacyjna i składniowo-logiczna

Najważniejsze publikacje:

Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach, Kraków 2003

[z J. Labochą] Podstawy analizy składniowej wypowiedzeń, Kraków 2005

O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII wieku (grafia i interpunkcja), Biblioteka „LingVariów” 16, Kraków 2013

Czasowniki modalne a zagadnienie wolnej woli w dramatach Karola Wojtyły, [w:] Literacki homo loquens, pod red. W. Wanot-Miśtury i E. Wierzbickiej-Piotrowskiej, Warszawa 2018, s. 61-70

Członkostwo: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Nagrody: 2004 – indywidualna III stopnia; 2014 – zespołowa II stopnia; 2008, 2010, 2016 – za pracę dydaktyczną; 2015 – Medal KEN

Publikacje

 

Publikacje >>