Doktoranci

Doktoranci w roku akademickim 2019/2020

Promotor prof. dr hab. Janina Labocha

 

mgr Magdalena Brzezowska

mgr Joanna Kuczaty

 

Promotor prof. dr hab. Władysław Śliwiński

 

mgr Magdalena Cygal

mgr Martyna Szczepaniak

 

Promotor prof. dr hab. Bronisława Ligara

mgr Elżbieta Łątka-Likh (otwarty przewód doktorski, 9 publikacji):

2015, Polskie skrypty kulturowe w kontaktach ze wspólnotą innojęzyczną. Zagadnienia metodologiczne, „Poradnik Językowy” 8, s. 101-111

2015, Błąd w interjęzyku uczących się języka polskiego jako obcego a zakłócenia w komunikacji międzykulturowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” t. 22, s. 143 – 154

mgr Anna Mazur (otwarty przewód doktorski)

2017, Wielość językowych światów Bronisława Malinowskiego. Językowe i międzykulturowe kontakty w wybranych tekstach antropologa, [w:] Transgresja – interdyscyplinarność – dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii, red. M. Doktorska, T. Skwara, S. Świtlik, t. 2, Warszawa, s. 255-267

mgr Zyta Monika Oksztul (otwarty przewód doktorski)

mgr Anna Papież (otwarty przewód doktorski)

mgr Magdalena Mikołajczyk

2018, Język matematyczny a potoczny – współdziałanie czy konflikt?, [w:] Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią a praktyką, red. M. Aleksandrzak, Poznań, s. 47-62

mgr Agata Pławecka

Promotor dr hab. Mirosława Mycawka

mgr Piotr Boruch

2018, Boruch P., Nadolnik P., Sacha M., Słownictwo gwarowe studentów PWSZ w Tarnowie, [w:] Komunikacja wczoraj i dziś, red T. Wilkoń, P. Boruch, Tarnów, s. 41-49

mgr Maria Łazarz

2018, Komunikacja medialna i wizerunkowa na przykładzie Czasopisma Studentów PWSZ w Tarnowie, [w:] Komunikacja wczoraj i dziś, red. T. Wilkoń, P. Boruch, Tarnów, s. 129-133

mgr Rafał Mazur (otwarty przewód doktorski; 6 publikacji, redaktor dwóch tomów z serii Nasz język ojczysty):

2016, Narracja skandalu obyczajowego. Sprawa Durczoka czy afera „Wprost”?, „Słowo. Studia językoznawcze” 7, s. 51–65, (DOI: 10.15584/slowo.2016.7.4)

2017, Sacrodesign — język sacrum czy profanum?, „Roczniki Kulturoznawcze” 8, s. 105–119, (DOI: 10.18290/rkult.2017.8.4-5)

mgr Piotr Nadolnik

2018, Boruch P., Nadolnik P., Sacha M., Słownictwo gwarowe studentów PWSZ w Tarnowie, [w:] Komunikacja wczoraj i dziś, red. T. Wilkoń, P. Boruch, Tarnów, s. 41-49

Promotor dr hab. Kinga Tutak

mgr Marek Stróżyk

2018, Nieetyczne (?) sposoby opisów zabójstw na przykładzie tabloidu „Fakt”, [w:] Nasz język ojczysty – etyka i estetyka słowa, red. M. Mycawka, R. Mazur, B. Żebrowska, Kraków, s. 207-218