Dr Beata Ziajka

Adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ                                                           
2004 – magister filologii polskiej (Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata mieszkańców Zagórza)
2011 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach - na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim)
2013-2017 – pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego PAN (Zakład  Dialektologii Polskiej, później Pracownia Dialektologii Polskiej)
Obszary badawcze: język mieszkańców wsi w ujęciu etno- i socjolingwistycznym, antroponimia ludowa, leksyka ekspresywna, leksykografia gwarowa, teoria i metodologia badań pragmalingwistycznych.
Działalność dydaktyczna: w roku akademickim 2021/2022 prowadzi wykład „Dyskurs publiczny – dyskurs prywatny”, ćwiczenia z gramatyki języka polskiego w dydaktyce szkolnej, z kultury języka oraz warsztaty pisania.


Członkostwo: Komisja Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego; współpracownik Sekcji Dialektologicznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, współpracownik Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN.
Pełnione funkcje: kierownik kierunku filologia polska nauczycielska.


Nagrody: medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2021).

Najważniejsze publikacje:

O niekonwencjonalnych zachowaniach językowych społeczności wiejskich, „Onomastica” LVI, Kraków 2012, s. 167–180
Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim), Kraków 2014
Wiek zwierząt jako czynnik determinujący sposób ich konceptualizacji, „Prace Językoznawcze” XXI nr 4, Olsztyn 2019, s. 235–251
Ludowe opowieści wierzeniowe – problemy i  możliwości badawcze, „Język Polski” C, z. 3, Kraków 2020, s. 73–86

 

Publikacje