Dr Beata Ziajka

 

adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ                                                           

2004 – magister filologii polskiej (Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata mieszkańców Zagórza)

2011 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach - na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim)

2013-2017 – pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego PAN (Zakład  Dialektologii Polskiej, później Pracownia Dialektologii Polskiej)

Obszary badawcze: język mieszkańców wsi w ujęciu etno- i socjolingwistycznym, antroponimia ludowa, leksyka ekspresywna, leksykografia gwarowa, teoria i metodologia badań pragmalingwistycznych.

Działalność dydaktyczna: w roku akademickim 2018/2019 prowadzi ćwiczenia z gramatyki opisowej języka polskiego, z kultury języka oraz warsztaty pisania; jest promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich (jeden sfinalizowany w marcu 2019 r.).

Członkostwo: Komisja Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego;  współpracownik Sekcji Dialektologicznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN.

Najważniejsze publikacje:

O niekonwencjonalnych zachowaniach językowych społeczności wiejskich, „Onomastica” LVI, Kraków 2012, s. 167–180

Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim), Kraków 2014

Rola przezwisk w komunikacji społecznej mieszkańców wsi, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod red. P. Żmigrodzkiego i S. Przęczek-Kisielak, Kraków 2014, s. 447–454

Przezwiska i przydomki jako czynnik podtrzymujący gwarę, [w:] Język w środowisku wiejskim. Gwaraspołeczeństwokultura, t. II, pod red. E. Rudnickiej-Firy i M. Błasiak-Tytuły, Kraków 2014, s. 121–130

Publikacje